اصطلاحات متداول در نگهداری و تعمیرات
اصطلاحات متداول در نگهداری و تعمیرات پرینت پست الکترونیکی

اصطلاحات متداول در نگهداری و تعمیرات


منظور از نگهداری و تعمیرات مجموعه فعالیت ها و عملیاتی است که در جهت حفظ ، کنترل و افزایش عمر مفید تجهیزات ، تاسیسات و دستگاه ها ( دارایی های فیزیکی ) در شرایط مطلوب و یا تغییر آن ها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابل قبول انجام می شود و این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات مطلوب بوده که مواردی از قبیل برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اصلاحی ، اساسی و پیشگیری ، پیش بینی و نحوه تعامین قطعات یدکی ، برنامه ریزی نیروی انسانی لازم و ... را شامل میگردد .

نظام های نگهداری و تعمیرات مجموعه ای است متشکل از روش ها ، فرم ها و دستورالعمل هایی که اهداف فوق را برآورده می سازد و مدیریت را در جهت برنامه ریزی و نظارت بهتر بر امور مربوطه یاری می کند و با اعمال آن ها می توان از امکانات موجود حداکثر استفاده را نمود .

به منظور تسریع در رسیدن به اهدافی که فوقا به آن اشاره شده باید سعی در استقرار یک سازمان نگهداری و تعمیرات پویا و موثر و افزایش هماهنگی میان اجزاء آن نمود .

اگرچه واژه های نگهداری و تعمیرات در بسیاری از کاربردها در یک ردیف به کار برده می شوند ولی در حقیقت در معنا اندکی متفاوت بوده و در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات هر یک از آن ها با مفهوم خاص خود به کار می آیند که در زیر به طور مختصر به اصلاحات معمول در نگهداری و تعمیرات اشاره می شود .

نظام (System) :

نظام را می توان مجموعه ای از رویه های همبسته و پیوسته دانست که برای انجام ماموریت ، فعالیت و یا رسیدن به هدف خاصی با کمیت و کیفیت معلوم ، طراحی و ساخته شده و با ترتیب معینی با یکدیگر ترکیب شده اند .در واقع نظام مجموعه ای از عوامل شکل دهنده یک کل است .

رویه (Procedure) :

رویه عبارت از سلسله دستورالعمل های گام به گام دقیقی می باشد که بیانگر آن است که چه کاری به وسیله چه کسی ، در چه زمانی و چگونه باید انجام پذیرد ، یعنی چهار مورد زیر را مشخص می کند :

 • ۱- نوع کار
 • ۲- انجام دهنده کار
 • ۳- زمان انجام کار
 • ۴- چگونگی انجام کار

نگهداری (Maintenance) :

مجموعه فعالیت هایی است که به طور مشخص به منظور حفظ و نگهداری هر یک از تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات در حد استاندارد با هزینه قابل قبول و با هدف بالا بردن عمر مفید و جلوگیری از خرابی ناگهانی آن ها انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آن ها افزایش داده می شود .

تعمیرات (Repairs) :

شامل مجموعه فعالیت هایی است که در یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کارافتادگی گردیده، انجام می شود تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده باشد .

نگهداری زمان بندی شده (Scheduled Maintenance) :

مجموعه فعالیت های زمان بندی و برنامه ریزی شده با آینده نگری و نیز کنترل و ثبت انجام آن ها که معمولا با یک تواتر مشخص و در زمان های تعیین شده ای انجام می شود .

نگهداری پیشگیرانه (Preventive Maintenance)(PM) :

مجموعه فعالیت ها و اقدامات تصحیحی بر روی تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات ، قبل از آنکه اشکالات جزیی باعث از کارافتادگی آن ها گردد. و جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از اندازه تجهیزات و تاسیسات .
به عبارت دیگر :
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارت است از یک روش نظام مند برنامه ریزی و زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی که در جهت حفظ شرایط بهینه دارایی های فیزیکی طراحی گردیده است .

نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Corrective Maintenance)(CM) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی به منظور نگهداری تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات در سطح استاندارد .

نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (Reliability Centred Maintenance)(RCM) :

یک رویکرد تحلیلی است که به اولویت بندی امور نگهداری و تعمیرات و ماشین آلات کمک می کند . از این روش می توان برای متمرکز کردن تلاش در جایی که واقعا بدان نیاز است و در نتیجه برای حداکثر بهره برداری از منابع استفاده کرد . RCM از اطلاعات کاربرها ، صنعتگران و کادر نگهداری آگاه و با تجربه بهره می جوید و از طریق استفاده از فنون تجزیه و تحلیل نظیر فنون زیر به اجرا در می آید :

 • تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن .
 • تجزیه و تحلیل علت و معلول
 • تجزیه و تحلیل ریسک

نگهداری مبتنی بر وضعیت (Condition Based Maintenance)(CBM) :

یک حالت مطلوب این است که قبل از وقوع شکست آن را پیش بینی کرد تا با فرصت کافی بتوان اقدامات لازم را برای تعویض قطعه معیوب قبل از بروز خرابی و توقف خط تولید و یا بهره برداری به عمل آورد. در این راستا از فنون مختلفی برای نظارت بر وضعیت بهره می گیرد ، از جمله :

 • ترموگرافی (حرارت نگاری) .
 • انتشار صوتی .
 • تجزیه و تحلیل روغن .
 • تجزیه و تحلیل ارتعاشات .
 • نظارت بر پارامترهای دیگر فرایند از قبیل فشار ، جریان ، درجه حرارت ، بار و فرسایش .

نگهداری خودگردان (Autonomous Maintenance) :

در نگهداری خودگردان ، فعالیت های نگهداری توسط کاربرها در گروه های مستقل انجام داده می شود . این گروه ها که می تواند کارگران نگهداری را نیز در بر گیرد ، مسایل را بدون دخالت مدیریت حل می کنند . بخش نگهداری رسما برای مسائل بزرگتر که منابع تکنولوژی یا زمان توقف بیشتر احتیاج دارد ، فرا خوانده می شود .

سرویس حین کار (Work During Operation) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که به منظور نگهداری تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات لازم الاجرا بوده و در حین کار آن ها انجام می گیرد و احتیاج به خاموش کردن آن ها نیست .

تعمیرات خارج از ساعات کار (Out-O f-Work Repairs) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که بعد از ساعات کار تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات به منظور تعمیرات روی آن ها انجام می گیرد .

تعمیرات به هنگام از کار افتادگی (Repairs at Failure Time) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی پس از بروز نارسایی در یکی از تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات با آگاهی و پیش بینی قبلی .

تعمیرات اتفاقی (Repairs at Failure Time) :

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی در مواقع از کار افتادن تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات یا بروز خرابی در آن ها به طور غیر منتظره .

آماده به کاری (Ready to Operate) :

دوره زمانی قابل استفاده بودن و بهره برداری از تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات .

بازرسی (Inspection) :

آزمایش تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات و مقایسه و ارزیابی آن ها با استاندارد مورد نظر.

معطلی (Delay) :

مدیریت زمان غیر قابل استفاده بودن تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات .

مدیریت نگهداری و تعمیرات (Maintenance Management) :

عبارت است از تشکیلات بخش نگهداری و تعمیرات در چهارچوب توافق شده مدیریت .

برنامه زمان بندی نگهداری و تعمیرات (Schedule of Maintenance) :

یک فهرست کامل و جامع از برنامه زمان بندی شده عملیات نگهداری و تعمیرات طبق دستورات کارخانه سازنده با در نظر گرفتن موقعیت های زمانی و مکانی .

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (Maintenance Programming) :

عبارت است از کلیه اقدامات و فعالیت های لازم الاجراء ، رویه های انجام آن ها ، ابزار و نیروی انسانی و زمان مورد نیاز آن ها که از قبل تعیین شده اند .

تعمیرات اساسی (Overhaul Repairs) :

کلیه عملیات تعمیراتی که طبق دستور کارخانه سازنده پس از یک زمان یا دوره معین کاری تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تاسیسات یا سیستم جهت بازسازی آن ها انجام می گیرد .

آزمایش (Test) :

مقایسه تجهیزات ، دستگاه ها و ... با استاندارد قابل قبول .

بهره بردار (User) :

استفاده کننده از تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات .

تامین کننده (Supplier) :

شخص یا شرکت فروشنده تجهیزات ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تجهیزات ، لوازم ، ابزارآلات و غیره .

زمان اشغال (زیر بار)(Loading Time) :

نشان دهنده زمان خالص قابل دسترس برای بهره برداری از تجهیز در یک دوره مشخص زمانی ، مثلا در یک روز یا یک ماه است . به عبارت دیگر زمان اشغال عبارت از کل زمان موجود برای بهره برداری ، منهای زمان های برنامه ریزی شده یا لازم برای توقف تجهیزات ، نظیر زمانی که در برنامه ریزی تولید منظور شده و طمان های تعیین شده برای تشکیل جلسات در داخل کارگاه می باشد .

زمان خالص بهره برداری (Operating Time) :

عبارت از زمان اشغال ماشین منهای زمان های رکورد ماشین به علت خرای های اضطراری ، آماده سازی و تنظیم ، تعویض ابزار روی ماشین و سایر توقف ها می باشد .به عبارت دیگر زمان بهره برداری عبارت از زمانی است که عملا ماشین در حال کار و در حال بهره برداری است .

زمان مفید بهره برداری (Usefull Operating Time) :

عبارت از زمان خاص بهره برداری منهای زمان تخمین زده شده برای رفع عیب محصولات معیوب می باشد . به عبارت دیگر این زمان مربوط به تولید محصولات سالم و قابل قبول می باشد .

قابلیت دسترسی (Availability) :

یا نسبت بهره برداری و زمان خااص بهره برداری است .

نسبت کارایی (Performance Rate) :

وابسته به سرعت بهره برداری و زمان خالص بهره برداری است .

نسبت سرعت بهره برداری (Operating Speed Rate) :

عبارت از نسبت (کسر) سرعت طراحی شده یا سرعت اسمی به سرعت عملی تولید یک واحد محصول (نسبت زمان یا سرعت طراحی شده برای تولید یک واحد محصول تقسیم بر زمان عملی یا واقعی مصرف شده برای تولید یک واحد محصول) . این شاخص نشان دهنده میزان ضایعات ناشی از کاهش سرعت می باشد .

نسبت خالص بهره برداری (Net Operating Rate) :

نسبت خالص بهره برداری مربوط به تأمین و حفظ یک سرعت معین و ثابت برای یک مدت زمان مشخص است . بنابراین ، در تعیین نسبت خالص بهره برداری باید ضایعات زمان به علت توقفات کوتاه مدت و جزیی و همچنین ضایعات زمان به علت نیاز به رفع مسائل کوچک و تنظیمات دستگاه ها مورد نظر قرار گیرد . نسبت خالص بهره برداری عبارت از زمان عملی یک واحد محصول ضربدر مقدار تولید تقسیم بر (زمان رکورد منهای زمان اشغال)

اثر بخشی کلی تجهیزات (Overall Equipment Effectiveness = OEE) :

حاصل ضرب نسبت بهره برداری (یا قابلیت دسترسی)، در نسبت کارایی و در سطح کیفیت (یا نسبت تولید سالم) است . این شاخص ترکیبی از قابلیت دسترسی و سرعت کار تجهیزات را با سطح تولید دارای کیفیت (نسبت تولید سالم) ایجاد می نماید . به عبارت دیگر ؛ این شاخص نشان دهنده توان و شرفیت تولید کارخانه می باشد .

 
نظر جدید جستجو
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 

تمــــاس بــــا مــــــا

address آدرس :
تبریز، چایکنار، روبه روی پل سنگی-مجتمع کوثر-طبقه 3-واحدc
tell تلفن :
33379980-81 (41)
fax فکس :
89782706 (21)
e-mail ایمیل :
info@iranmm.com


نظــــــرات شــــمـــــا

مدیر سایت
اولین یاداشت در دفتر میهمان از طرف مدیر سایت به من...
پنجشنبه ، 17 تیر 1389

مشاهده همه نظرات »

ارسال نظر جدید »

آخـــــرین اخبــــــار

بهترین نوع اسپیسر با کیفیت عالی.... ترمو اسپیسر

اسپیسر حرارتی (ترمو اسپیسر) چینی با بهترین کیفیت در اندازه های 14،12،8،6/5 با بهترین کیفیت


برترین برندهای ماشین آلات صنعتی در ایده آل مبتکر ماشین

شرکت ایده آل مبتکر ماشین برترین شرکت ارائه دهنده ماشین آلات صنعتی با کیفیت بالا... با ارائه خدمات و گارانتی و مشاوره.افتتاح خط تولید شیشه دوجداره در شرکت ایده آل مبتکر ماشین

شرکت ایده آل مبتکر ماشین، وارد کننده و تامین کننده انواع ماشین آلات خطوط تولید درب و پنجره UPVC و آلومینیوم دو جداره و خطوط تولید شیشه دو جداره، راه اندازی خط جدید تمام اتوماتیک تولید...

upvc قیمت ماشین آلات

هزینه راه اندازی انواع خطوط تولید درب وپنجره دو جداره UPVC و آلومینیوم اختصاصی توسط ایده آل مبتکر ماشین


هزینه راه اندازی انواع خطوط تولید درب و پنجره دو جداره UPVC و آلومینیوم اختصاصی (نان ترمال و ترمال...

...فروش خط شیرینگ نرده و پروفیل

آغاز فروش خط شیرینگ(PE) نرده و پروفیل در شرکت ایده آل مبتکر ماشین

 ادامه اخبار »

عضویت در خبرنامه

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی